Dialog Title
Dialog Message
Átváltás gyengénlátók részére kialakított nagy kontrasztú színekre


 akotelezo.hu   ha már kötelező, legyen a legjobb...
KGFB Díjszámítás

(Tájékoztató megnyitása)
Oldalunkon kiszámíthatja a Kötelező Gépjármű-Felelősségbiztosítás díjait az Összes biztosítóhoz.
A legkedvezőbb díjat választva, meg is kötheti biztosítását. A díjszámítás kb. két percet vesz igénybe, a biztosításkötés további 6-7 perc.
Ezen a felületen már nincs lehetőség biztosításkötésre, legyen szíves keresse fel a főoldalon felsorolt irodáink egyikét.
ÚMFT Uniós támogatás
A Gyémánt Ház Kft. elektronikus értékesítési és ügyfélkezelő rendszere az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.   Tovább...

ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK

(GY-ASZF/08-01)

A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Gyémánt-Ház Biztosítási Bróker Korlátolt Felelősségű Társasággal, a www.akotelezo.hu portálon keresztül kötött alkuszi megbízási szerződésekre alkalmazni kell.

1. MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

(1) Alkusz - a Gyémánt-Ház Biztosítási Bróker Kft. (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 27/a. adószám: 112442800-1-15, cégjegyzékszám: Cg. 15-09-061864, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tevékenységi engedélyének száma: [ABF 39/1994])

(2) Ügyfél - a Portálon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező, azon regisztrált felhasználó, aki az Alkusszal a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel Megbízási Szerződést kötött.

(3) Biztosító - az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján a Portál által összehasonlított biztosítótársaságok közül az, amelyik felé az Ügyfél a Portálon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot tesz.

(4) Biztosítási szerződés - az Alkusz közreműködésével a Portálon keresztül kezdeményezett és megkötött biztosítási szerződés.

(5) Megbízási Szerződés - az Alkusszal a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízási szerződés, mely az Ügyfél által kezdeményezett Biztosítási Szerződés megkötésében és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki.

(6) Portál - az Alkusz által működtetett, az Internet közcélú hálózatán www.akotelezo.hu elsődleges domain név, valamint az Alkusz által regisztrált, ugyanerre az oldalra mutató egyéb címek (pl. gyemanthaz.hu stb.) alatt elérhető, biztosítási szerződések az alkuszon, mint közvetítőn keresztül történő, online megkötését lehetővé tevő webhely.

2. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

(1) A Megbízási Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 216. § (1) bekezdése alapján az Ügyfél és az Alkusz között szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megköthető.

(2) Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződés megkötése során szükség van arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva az Alkusz egyúttal jognyilatkozatot is tegyen, úgy az erre feljogosító írásbeli meghatalmazást a Felek egyúttal az Ügyfél Megbízási Szerződés megkötésére szóló ajánlatának is tekintik.

(3) A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában írásbeli meghatalmazásnak minősül az az elektronikus okirat is, amelyet az Alkusznak való elküldése előtt az Ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látott el.

(4) Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződés megkötése során nincs szükség arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazását igénylő jognyilatkozatot is tegyen, úgy az Ügyfél a biztosítási ajánlat elektronikus úton való megtételét megelőzően a "Megkötöm" gombra kattintással tesz ajánlatot a Megbízási Szerződés Alkusszal való megkötésére.

(5) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Alkusz az Ügyfél bármilyen formában tett szerződéskötési ajánlatára - a postai úton továbbított ajánlat kézhezvételétől, illetve az elektronikus úton továbbított ajánlat hozzáférhetővé válásától számított - 48 órán belül a megadott e-mail címre nem nyilatkozik, vagy ez időn belül az ajánlatot elektronikus úton kifejezetten nem igazolja vissza, úgy az Ügyfél ajánlata nem elfogadott, a Megbízási Szerződés pedig nem tekinthető létrejöttnek.

(6) Az Alkusz vállalja, az Ügyfél elfogadja, hogy az Alkusz a Portálon kezdeményezett biztosítási ajánlattétel során és a Megbízási Szerződés hatálya alatt, a megadott e-mail címre a lényeges eseményekről tájékoztatást küld.

(7) Az Alkusz a jelen Üzletszabályzatot az Ügyfél ajánlattételének elküldését megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára az Üzletszabályzat tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az Ügyfél akár írásban, akár ráutaló magatartással tett ajánlatát minden esetben a Portálon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett jelen Üzletszabályzatra utalással teszi meg, melynek révén a Felek Megbízási Szerződésének az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részévé válik.

(8) Ügyfél az ajánlattételkor és a Biztosítási Szerződés tartama alatt köteles az Alkusszal a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni minden olyan adatot, tényt, valamint azokat a lényeges körülményeket illetve azok változását, amelyek a Biztosítási Szerződést érintik.

3. AZ ALKUSZ JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE

(1) Az Alkusz a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 45. § a) pontja és 46. § (1) bekezdése szerinti, az Ügyfél megbízásából eljáró ún. független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz).

(2) Az Alkusz - a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten meghatározott esetek kivételével - nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási Szerződés felmondásának elfogadására sem. Az Ügyfél fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.

(3) Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 537. § (2) bekezdésében szabályozott 15 napos kockázat elbírálási határidőt - amely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási Szerződése azonban már a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a Biztosító, vagy egyes módozatok esetében a képviseletében eljáró Alkusz, az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt bocsát ki.

(4) A Portál által kalkulált biztosítási díj előzetes, a Biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díj, melyet a Biztosító a kockázat elbírálás során módosíthat.

(5) Az Alkusz tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Az Alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (független biztosításközvetítői műhiba) felelős. Az Alkusz teljes felelősséggel tartozik továbbá az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért.

(6) Az Alkusz szakmai tevékenysége során okozott károkért az Allianz-Hungária Biztosító ZRt., mint az Alkusz felelősségbiztosítója áll helyt.

4. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁS TARTALMA

(1) A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza az Alkuszt valamennyi, a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződésének a kezelésével, mely a biztosítási szerződések megkötésében és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és módon az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre terjed ki.

(2) Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely a Portálon keresztül kötött Biztosítási Szerződésekhez kapcsolódik.

(3) Az Alkusz vállalja, hogy az általa működtetett Portálon keresztül, az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemez, összehasonlítja a Biztosítók termékeit, objektív biztosításszakmai szempontok szerint értékeli azokat és az Ügyfél kockázatát az Ügyfél által kiválasztott Biztosítónál elhelyezi.

(4) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása és a jelen Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a Megbízási Szerződés nem terjed ki :

- biztosítási szaktanácsadásra

- a biztosítási díjak beszedésére

- a kárrendezési eljárásban való közreműködésre

A Biztosítási Szerződés lebonyolódásának létszakában, a Biztosítási Szerződés tartama alatt viszont a Megbízási szerződés kiterjed:

- az Ügyfél jognyilatkozatainak, változás-bejelentéseinek a Biztosítóhoz való továbbítására

(5) A Portálon keresztül kezdeményezett valamennyi biztosítási szerződés esetében a Megbízási Szerződés - az Ügyfél által adott külön írásbeli meghatalmazás alapján - kiterjed a Biztosítási Szerződésnek az Ügyfél képviseletében való megkötésére. Ennek során az Alkusz az Ügyfél által a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél képviseletében eljárva írásbeli ajánlatot tesz a Biztosító felé.

(6) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása alapján az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján jogosult továbbá:

- az Ügyfél képviseletében eljárva a Biztosítási Szerződésből eredő követelések harmadik személyre való (biztosítéki célú) engedményezésére,

- az Ügyfél valamely fennálló biztosítási szerződésének a felmondására, függetlenül attól, hogy azt a Portálon keresztül kötötték-e meg,

- az Ügyfél személyes adatainak a kezeléséhez és harmadik személy részére való továbbításához hozzájárulást adni.

(7) Az Ügyfél erre irányuló külön megbízása alapján az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban az Ügyfél képviseletében eljár és minden tőle, mint biztosítási alkusztól elvárható erőfeszítést megtesz annak elősegítése érdekében, hogy az Ügyfél által elszenvedett kár - a Biztosítási Szerződésben írtaknak megfelelő módon és mértékben - megtérüljön.

 

5. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, LEBONYOLÓDÁSÁVAL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

(1) Az Alkusz a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet a kiválasztott Biztosító adatairól és a megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről. Ennek keretében az Alkusz az ajánlattételt megelőzően megkerülhetetlen tartalommá teszi a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási Szerződés Terméktájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg az Alkusz lehetővé teszi, hogy a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási Szerződés Terméktájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit az Ügyfél lementse saját merevlemezére vagy egyéb háttértároló eszközére.

(3) Felek rögzítik, hogy a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az Ügyfél saját merevlemeze vagy egyéb háttértároló eszköze olyan tartós adathordózónak minősül, mely utólag bármikor lehetővé teszi a Portálon keresztül megkötött Biztosítási Szerződés Terméktájékoztatójának és Biztosítási Feltételeinek az Ügyfél általi reprodukálását.

(4) Az Ügyfél a Portál kényszerűen megnyíló tájékoztató oldalainak a megismerését, továbbá a Terméktájékoztató és a Biztosítási Feltételek (2) bekezdés szerinti eltárolását követően az „Elfogadom” gombra kattintással ismeri el, hogy az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megkapta és a Biztosítási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét a fentiek szerint nem igazolja.

(5) Az Alkusz a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a kiválasztott Biztosító az Ügyfél mely adatainak és milyen célból való kezeléséhez és/vagy továbbításához kéri az Ügyfél beleegyezését. A Portál fentiek szerinti, adatkezelési tudnivalókat tartalmazó oldalán az Ügyfél - információs önrendelkezési jogát gyakorolva - választása és döntése szerint még az ajánlattételt megelőzően megjelöli, hogy a személyes adatai milyen körének és mely célból való kezeléséhez és ezen adatok kinek a részére való továbbításához adja tájékozott beleegyezését.

(6) Az Alkusz - az Ügyfél képviseletében, annak erre irányuló kifejezett meghatalmazása alapján eljárva - az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó fentiek szerinti nyilatkozatot az Ügyfél Portálon keresztül megtett nyilatkozatával mindenben azonos tartalommal és formában - a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak az Ügyfél képviseletében való megtételével egyidejűleg - teszi meg a Biztosító felé.

(7) Az Ügyfél által fizetendő biztosítási díj - a Portálon keresztül kezdeményezett utazási biztosítási szerződés egyszeri díjának kivételével - minden esetben közvetlenül a Biztosító számlájára kerül befizetésre, az Alkusz biztosítási díjat nem szed.

(8) Az első biztosítási díj befizetésére szóló csekket az Alkusz, vagy a Biztosító bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Az egyszeri díjas utazási biztosítási szerződések esetében az Ügyfél a biztosítási díjat postai utánvéttel egyenlíti ki a biztosítási kötvény átvételekor.

(9) A Biztosítási Szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha

- a Biztosító az Alkusz által az Ügyfél képviseletében tett írásbeli ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy

- a Biztosító az Ügyfél ajánlatát - a rendelkezésére álló 15 napos kockázat-elbírálási határidőn belül - biztosítási kötvény kiállításával kifejezetten elfogadja.

(10) Az Ügyfél biztosítási kötvényét - a jelen Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában - minden esetben a kockázatot elvállaló Biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére, kivéve, ha a Biztosító és az Alkusz közös megállapodásban ettől eltér.

(11) A Portálon keresztül kezdeményezett utazási biztosítási szerződések esetében az Ügyfélnek az „Ajánlatot teszek” gombra kattintással, elektronikus úton elküldött ajánlatára az Alkusz kötvényt állít ki, melyet postai úton haladéktalanul elküld Az Ügyfél a Biztosítási Szerződés egyszeri díját a kötvény átvételekor utánvéttel egyenlíti ki.

(12) A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél utazási biztosítási szerződés megkötésére tett fentiek szerinti ajánlatához fűződő jogi hatályok legkorábban akkor állnak be, ha az Ügyfél a biztosítás díját hiánytalanul megfizette. A Biztosítók számára nyitva álló 15 napos kockázat-elbírálási határidő, melyen belül a Biztosítók az Ügyfél ajánlatát visszautasíthatják, vagy kötvény kiállításával kifejezetten elfogadhatják, legkorábban ekkor veszi kezdetét.

6. AZ ALKUSZ DÍJAZÁSA

(1) Az Ügyfél biztosítási szerződéseinek előkészítésében, valamint megkötésében való közreműködéséért az Alkusz külön megbízási díjat nem számít fel.

(2) Az Alkusz attól a Biztosítótól jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződést az Alkusz közvetítésével megköti.

(3) A jelen Üzletszabályzat 4. § (7) bekezdésében írt kárrendezési szolgáltatásért az Alkusz a Felek erre irányuló külön megállapodásában esetileg kikötött díjat számítja fel.

7. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

(1) A Megbízási Szerződést a felek határozatlan időre kötik.

(2) A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, ajánlott küldeményként postára adott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a Portálon keresztül utoljára kötött Biztosítási Szerződés évfordulójára. A felmondási idő 3 hónap.

(3) A Megbízási Szerződés felmondása esetén az Alkusz a felmondás tényéről - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - értesíti az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló Biztosítót.

8. KEDVEZMÉNYEK

(1) A Portálon meghirdetett egyes biztosítási termékek esetében, az ott írt feltételekkel és mértékben az Alkusz szerződéskötési kedvezményben részesítheti a Portálon keresztül új biztosítási szerződést kötő Ügyfeleket.

(2) Az Ügyfeleket megillető kedvezmény meghatározható a Portálon keresztül kezdeményezett Biztosítási Szerződés havi díjának mértékében, de az Alkusz azt nyújthatja más formában is.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló Biztosítókat a titoktartási kötelezettség alól.

(2) Az Alkusz az Ügyfél által a Portálon keresztül megkötött Biztosítási Szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott információkat biztosítási titokként kezeli és az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

(3) Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosítókhoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.

(4) Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez tehet bejelentést az alábbi címen: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina körút 39., Levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777, Telefon: 4899-100, Internet cím: www.pszaf.hu.

(5) A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(6) Bármely vita eldöntésére, amely a Megbízási Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertárgyértéktől függően - alávetik magukat a B-A-Z. megyei Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Nyíregyháza, 2008. október 01.

Gyémánt-Ház Biztosítási Bróker Kft.

WebOffer Biztosítási Rendszer - Powered by PSIntra Framework © 2008 PRIME Computer Kft.